Informacja o realizowanej strategii podatkowej Lisner
Holding Sp. z o.o. za rok podatkowy 2019-21

 

Wstęp

Niniejszy dokument stanowi Informację o realizowanej strategii podatkowej (dalej: „Informacja”) Spółki Lisner Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Strzeszyńskiej 38/42, 60-479 Poznań, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000341929, posiadającej NIP: 7811953594 oraz REGON: 368399008 (dalej: „Lisner Holding”, „Spółka”), do której sporządzenia i podania do publicznej wiadomości jest ona zobowiązana na podstawie art. 27c ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ze względu na spełnienie warunków, o których mowa w art. 27b ust. 2 pkt 2 Ustawy CIT. Informacja została opracowana i opublikowana zgodnie z treścią powyższego przepisu oraz z uwzględnieniem wydanych przez Krajową Administrację Skarbową Wytycznych w zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego (wersja 2.0 Czerwiec 2020 r.), w części, w jakiej treści tych wytycznych pozwala zidentyfikować i opisać istniejące w Spółce mechanizmy zapewniające prawidłową realizację funkcji podatkowej. Rok podatkowy Spółki nie odpowiada rokowi kalendarzowemu. Informacja dotyczy roku podatkowego, trwającego 23 miesiące, od 1 listopada 2019 r. do 30 września 2021 r. (dalej jako „rok podatkowy 2019-21”). Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest działalność holdingowa.(PKD 70.10.Z) Spółka pełni też (od lipca 2020 r.) funkcję krajowego lidera cash poolingu w Grupie UTM Secs na rynku polskim.

 1. Procesy, procedury i dobrowolne formy współpracy z organami podatkowymi

1.1 Informacja o stosowanych przez Spółkę procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

W roku podatkowym 2019-21 Spółka realizowała wszelkie niezbędne procesy i procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z prawa podatkowego i zapewniające ich prawidłowe wykonanie. Spółka jest wspólnikiem (komandytariuszem) dwóch spółek komandytowych - Lisner Poznań sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu (dalej Lisner Poznań) oraz - Lisner Service sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu (dalej Lisner Service). Zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym do końca 2020 r., obie spółki - Lisner Poznań i Lisner Service jako spółki komandytowe pozostawały transparentne podatkowo. W konsekwencji to Lisner Holding, jako wspólnik większościowy obu spółek komandytowych (w części odpowiadającej posiadanemu przez Spółkę prawu do udziału w zyskach, tj. 99,99%), rozliczał koszty i przychody podatkowe tych podmiotów. Obie spółki komandytowe stały się samodzielnymi podatnikami podatku od osób prawnych z dniem 1.stycznia 2021 r. W okresie od stycznia do września 2021 r. rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych Lisner Holding obejmowały więc wyłącznie transakcje realizowane przez ten podmiot. Spółka posiada własną strategię podatkową, która ma na celu uregulowanie zasad obowiązujących w Spółce, które stanowią wytyczne dotyczące rozliczeń podatkowych. Ogólne postanowienia strategii podatkowej Spółki zostały zawarte w dokumencie
Strategia podatkowa.
Spółka posiada również procedurę dotyczącą przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych. Dokument ten określa m.in. procedurę wstępnej identyfikacji schematów podatkowych, raportowania, sposobu postępowania po zaraportowaniu, prowadzenia bieżącej ewidencje zgłoszeń, w tym także schematów niepodlegających obowiązkowi raportowania. Dokument opisuje zasady przechowywania, kontroli wewnętrznej i audytu przestrzegania przepisów prawnych dotyczących procedury oraz zasady szkolenia pracowników i upowszechniania wśród pracowników wiedzy z zakresu przepisów prawnych dotyczących przekazywania informacji o schematach podatkowych i procedury.
Spółka posiada także politykę rachunkowości, która opisuje kwestie, takie jak miejsce, czas i technikę prowadzenia ksiąg rachunkowych, podstawy zapisów w księgach, korekty błędów, kontrole i dekretacje dowodów. Polityka określa zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości, metody wyceny aktywów i pasywów, w tym sposób ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz zasady ochrony i archiwizowania dokumentacji. Polityka rachunkowości zawiera także załącznik do polityki obsługi informatycznej dla Pracowników Grupy Firm spółki Unternehmensgruppe Theo Müller S.e.c.s., która opisuje sposób korzystania z infrastruktury informatycznej w celu ochrony danych dotyczących Grupy. Spółka należy do Grupy kapitałowej Unternehmensgruppe Theo Müller S.e.c.s. Ze względu na przyjętą politykę, w celu usprawnienia, ujednolicenia i uporządkowania procesu rozliczeń, podmioty z polską rezydencją podatkową należące do Grupy Unternehmensgruppe Theo Müller S.e.c.s. zawarły umowę o świadczenie usług w ramach koncernu z wybranym podmiotem powiązany z grupy (dalej: Usługodawca). Usługodawca jest profesjonalnym, dedykowanym podmiotem posiadającym odpowiednią wiedzę, doświadczenie, a także zasoby ludzkie oraz zdolności organizacyjne, które umożliwiają jej prawidłową i terminową realizacje przedmiotu umowy. Tym samym, kwestie związane z m.in. prowadzeniem ksiąg, rejestrów, rozliczeniami podatkowymi, reprezentowaniem przed organami podatkowymi, sporządzaniem deklaracji, sprawozdań i innych niezbędnych dokumentów są realizowane na podstawie umowy przez Usługodawcę.
Usługodawca posiada wdrożone wewnętrzne instrukcje, które wpływają na zarządzanie wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz zapewniają ich prawidłowe wykonanie. W roku podatkowym 2019-21 podlegały one przeglądowi w celu weryfikacji ich zgodności z aktualnymi przepisami i wewnętrznym ładem organizacyjnym. Jako przykładowe dokumenty należy wskazać:

 • Instrukcja sporządzania JPK_V7M w systemie SAP, która opisuje szczegółowo, takie kwestie jak sposób wywołania

raportu JPK, wymagania przewidziane dla raportu, oznaczenia transakcji, sposób wywoływania deklaracji VAT, opis regulacji
w zakresie dokonywania korekt.

 • Instrukcja weryfikacji JPK, która opisuje wytyczne dotyczące weryfikacji transakcji sprzedaży i transakcji zakupowych (z

podziałem na zagraniczne i krajowe) oraz kontroli JPK przed dokonaniem wysyłki.

Na poziomie Grupy Unternehmensgruppe Theo Müller S.e.c.s. zostały wdrożone także procedury, które odnoszą się do wszystkich spółek z Grupy, tym samym obejmują także Lisner Holding, a także Usługodawcę. Do dokumentów tych należą przede wszystkim:

 • Regulamin dla wszystkich spółek i pracowników Grupy przedsiębiorstw Unternehmensgruppe Theo Müller S.e.c.s.

Dokument określa kompetencje decyzyjne obowiązujące w ramach stosunków wewnętrznych koncernu, który reguluje m.in. poziomy i wymogi stosowane w ramach realizowania procesów biznesowych, w tym sposób angażowania poszczególnych działów na konkretnych etapach dokonywanych transakcji.

 • DAC6 Guidance – Handling of cross-border tax arrangements (Grupowa procedura MDR)

Dokument ten koncentruje się na ogólnym opisie procesu sprawozdawczości w grupie, który obejmuje proces identyfikacji, weryfikacji i raportowania określonych transakcjach biznesowych, stanowiących schemat podatkowy. Procedura stanowi instrukcje (wytyczne), które powinny zostać zaimplementowane na poziomie poszczególnych krajów zgodnie z obowiązującymi tam przepisami.

 • Group Tax Policy – Tax Code of Conduct, Tax Strategy and Tax Risk Management (Grupowa strategia podatkowa)

Dokument stanowi ramy dla całej Grupy, opisuje podejście do minimalizowania ryzyka podatkowego poprzez stosowanie zasad zgodności i ostrożności oraz prowadzenia działalności zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Kładzie nacisk na odpowiedni poziom kwalifikacji zawodowych i doświadczenia wśród członków zespołów podatkowych oraz uwzględniania funkcji podatkowej każdorazowo na etapie planowania transakcji. Grupowy kodeks postępowania podatkowego określa standardy etyczne postępowania, które przejawiają się wspieraniem relacji z organami podatkowymi oraz posiadaniem i przestrzeganiem procedur zgodności zapewniających dokładne i kompletne wypełnianie obowiązków podatkowych. Strategia ta przewiduje także okresowe przeprowadzanie audytu wewnętrznego w celu weryfikacji wypełniania tych obowiązków.

Wszystkie szkolenia obejmujące zagadnienia rachunkowo-podatkowe są przeprowadzane wśród pracowników właściwych, u Usługodawcy. Poza cyklicznymi szkoleniami, właściwym pracownikom przekazywane są na bieżąco informacje dotyczące zmian w przepisach podatkowych w postaci instruktarzy, w zależności od zgłaszanego lub zidentyfikowanego zapotrzebowania.

1.2 Informacja o dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Spółka w ramach bieżącego kontaktu z organami podatkowymi stawia sobie za cel sumienność w kontakcie, w szczególności poprzez zaangażowanie osób znających specyfikę Spółki jako podatnika. Spółka na podstawie umowy o świadczenie usług w ramach koncernu z Usługodawcą wyznaczyła dedykowanych do kontaktu pełnomocników na mocy udzielonego pełnomocnictwa ogólnego. W przypadku identyfikacji nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych Usługodawca niezwłocznie dokonuje korekty rozliczeń. W takim wypadku Lisner Holding reguluje ewentualnie powstałą zaległość podatkową wraz z odsetkami. Bieżący kontakt z organami odbywa się głównie drogą telefoniczną, pisemną lub za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku pytań zadanych przez organy podatkowe informacje udzielane są z zachowaniem terminów ustawowych lub wskazanych przez
przedstawicieli KAS.
W przypadku niepewności co do interpretacji prawa podatkowego, po ustaleniu własnego rozumienia sytuacji, Lisner Holding
stara się wyjaśnić wątpliwości w drodze wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, o którym mowa w art. 14b
Ordynacji podatkowej.

2. Realizacja obowiązków podatkowych na terytorium RP, w tym w raportowanie schematów podatkowych (MDR)

1) Wstęp
W roku podatkowym 2019-21 Spółka była:

 • Podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: CIT),
 • Podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: VAT).

Spółka kładzie szczególny nacisk na rzetelność, prawidłowość, transparentność oraz terminowość swoich rozliczeń podatkowych. Realizowanie obowiązków publicznoprawnych oraz konieczność uiszczania należności z tego tytułu na rzecz Skarbu Państwa traktowane są przez Spółkę jako obowiązek wynikający z prowadzenia działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polski, w szczególności jako należny zwrot części zysku do społeczeństwa, w którym Spółka funkcjonuje i wykorzystuje jego zasoby.
Spółka nie stosuje metod agresywnej optymalizacji podatkowej w żadnym obszarze opodatkowania. Nadrzędnymi zasadami realizacji obowiązków podatkowych stosowanymi przez Spółkę jest maksymalizacja zgodności z przepisami prawa oraz minimalizacja ryzyka sporu z organami podatkowymi.
2) Podatek dochodowy od osób prawnych
Spółka jest polskim rezydentem podatkowym i podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu
na miejsce ich osiągania.
Urzędem skarbowym właściwym dla Spółki na początku roku podatkowego był Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu, przy czym zeznanie CIT-8 za rok 2019-21 zostało złożone do Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, ze względu na zmiany w zakresie właściwości urzędów skarbowych, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
W roku podatkowym 2019-21 Spółka:

 • nie prowadziła działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia lub decyzji o wsparciu,
 • nie była zobowiązana do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 24b Ustawy CIT,
 • nie osiągała dochodu z odpłatnego zbycia walut wirtualnych,
 • nie przeniosła tymczasowo składników majątku w rozumieniu art. 24g ust.2 Ustawy CIT,
 • nie uzyskiwała dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej,
 • nie rozliczała wierzytelności lub zobowiązania wynikające z art. 4 pkt 1a ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,
 • nie osiągnęła dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej (CFC),
 • nie osiągnęła dochodu z niezrealizowanych zysków,
 • nie była zobowiązana do złożenia CIT-ST.

Jak już wyżej wskazano Lisner Holding jest wspólnikiem (komandytariuszem) m.in. Lisner Poznań sp. z o.o. sp. k., która w ramach swojej działalności operacyjnej prowadziła prace badawczo – rozwojowe (dalej B+R) i ponosiła koszty związane z tymi pracami w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym do końca 2020 r., Lisner Poznań jako spółka komandytowa pozostawała transparentna podatkowo. W konsekwencji to Spółka, która jako wspólnik większościowy Lisner Poznań sp. z o.o. sp. k., uprawniona była do odliczenia na podstawie art. 18d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych kosztów ponoszonych przez Lisner Poznań na działalność badawczo-rozwojową (w części odpowiadającej posiadanemu przez Spółkę prawu do udziału w zyskach, tj. 99,99%).
Ze względu na fakt, że rok obrotowy Spółki trwał od 1 listopada 2019 r. do dnia 30 września 2021 r., ulga badawczo-rozwojowa przysługująca ze względu na koszty prac badawczo rozwojowych, poniesione przez Lisner Poznań za okres od XI 2019 do XII 2020, zostały rozliczone przez Spółkę poprzez przypisanie ich do jej rozliczenia CIT po zamknięciu roku podatkowego Spółki, co nastąpiło 30 września 2021 r (przy czym koszty działalności badawczo-rozwojowej poniesione po dniu 31 grudnia 2020, tj. po dniu, w którym Lisner Poznań stał się podatnikiem CIT, są wykazywane w rozliczeniu podatkowym Lisner Poznań).
Spółka jest świadoma obowiązków związanych z podatkiem u źródła, w tym m.in. obowiązku weryfikacji warunków formalnych transakcji oraz charakteru wypłacanych należności pod kątem obowiązku poboru podatku i stawki podatku. Spółka na bieżąco weryfikuje obowiązki związane z wypłatą wynagrodzeń na rzecz nierezydentów, i jeśli jest taki obowiązek, pobiera i wpłaca na konto organu podatkowego podatek u źródła. Usługodawca sporządza właściwe informacje i deklaracje.
W zakresie podatku u źródła od odsetek i dywidend, Spółka dysponuje opiniami z dnia 4.12.2019 r. o stosowaniu przez nią, jako płatnika, zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych dla płatności dywidendowych i odsetkowych na rzecz TML-Invest Sarl.

3) Podatek od towarów i usług
Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towaru i usług, co miesiąc składa JPK-V7M oraz reguluje zobowiązanie podatkowe z tego tytułu lub wnioskuje o zwrot nadwyżki podatku VAT.

4) Kwestie związane ze raportowaniem schematów podatkowych (MDR)

Spółka na bieżąco monitoruje występowanie schematów podatkowych. W roku podatkowym 2019-21 r. Spółka przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej jedną informację o schematach podatkowych, o którym mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej (dotyczy ulgi na koszty prac badawczo-rozwojowych ponoszonych przez Lisner Poznań sp. z oo. Sp. k., w zakresie kwot rozliczanych w zeznaniu podatkowym przez Lisner Holding) W ramach Grupy Unternehmensgruppe Theo Müller S.e.c.s. w roku podatkowym 2019-21 wśród pracowników spółek zależnych, w tym Lisner Holding i Usługodawcy, firma zewnętrzna przeprowadziła szkolenie z zakresu MDR.

 

3. Transakcje z podmiotami powiązanymi i działania restrukturyzacyjne
3.1. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej

Spółka przeprowadzała w roku podatkowym, za który publikowana jest informacja o strategii podatkowej, transakcje z podmiotami powiązanymi (w tym zagranicznymi), których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
Transakcje, o których mowa powyżej, zostały dokonane z:

a) TML Invest Sarl - przedmiotem transakcji w omawianym roku podatkowym była pożyczka (udzielona Spółce)
b) Nordfish-Foodmark sp. z o.o .i Nordfish Charzyno sp. z o.o.- przedmiotem transakcji były pożyczki (udzielone przez Spółkę)
c) Lisner Service Sp. z o.o. Sp. k. i TML Invest Sarl oraz Lisner Poznań sp. z o.o. sp.k., Müller Dairy Polska sp. z o.o. i Müller Dairy Polska sp. z o.o. sp.k.-przedmiotem transakcji w omawianym roku podatkowym było uczestnictwo przez Lisner Holding w mechanizmie zarządzania płynnością (cash pool) w ramach przynależności do grupy kapitałowej, w trakcie roku podatkowego 2019-21 miała miejsce zmiana krajowego lidera zarządzającego płynnością Grupy ze spółki Lisner Service Sp. z o.o. Sp. k. na spółkę Lisner Holding Sp. z o.o.

3.2. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy CIT
W roku podatkowym 2019-21 Spółka nie planowała ani nie dokonała wyżej wymienionych działań restrukturyzacyjnych, które podlegałyby obowiązkowi publikacji, o którym mowa w art. 27c Ustawy CIT.

4. Podatkowe mechanizmy zabezpieczające

4.1. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji Podatkowej

W roku podatkowym 2019-21:
a) Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji
Podatkowej,
b) nie wydano żadnej interpretacji ogólnej, której wydanie zostało dokonane w związku z jakimikolwiek działaniami Spółki,
c) Spółka nie składała również wniosków, w odpowiedzi na które minister właściwy do spraw finansów publicznych
odmówił wydania interpretacji ogólnej lub pozostawił wniosek bez rozpatrzenia.

4.3. Informacje o złożonych przez podatnika wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: Ustawa VAT)

W roku podatkowym 2019-21:
a) Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a Ustawy VAT,
b) Na rzecz Spółki nie wydano żadnej wiążącej informacji stawkowej,
c) Spółka nie składała również wniosków, w odpowiedzi na które organy podatkowe odmówiły wydania wiążącej informacji
stawkowej lub organy podatkowe pozostawiły je bez rozpatrzenia.

4.4. Informacje o złożonych przez podatnika wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (dalej: Ustawa o podatku akcyzowym)

W roku podatkowym 2019-21:
a) Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym,

b) Na rzecz Spółki nie wydano żadnej wiążącej informacji akcyzowej,
c) Spółka nie składała również wniosków, w odpowiedzi na które organy podatkowe odmówiły wydania wiążącej informacji
akcyzowej lub organy podatkowe pozostawiły je bez rozpatrzenia.

5. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 Ustawy CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: Ustawa PIT) oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji Podatkowej

Spółka w roku podatkowym 2019-21 nie dokonywała rozliczeń z podmiotami z siedzibą na terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową wskazanymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 Ustawy CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 Ustawy PIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej
Lisner Poznań Sp. z o.o. Sp. k. za rok podatkowy 2021

 

Wstęp

Niniejszy dokument stanowi informację o realizowanej strategii podatkowej (dalej: „Informacja”) spółki Lisner Poznań spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Strzeszyńskiej 38/42, 60- 479 Poznań, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000750544, posiadającej NIP 9230024807 oraz REGON 970510477 (dalej: „Lisner Poznań”, „Spółka”). Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest produkcja artykułów spożywczych (PKD 10.20.Z). Spółka należy do Grupy kapitałowej Unternehmensgruppe Theo Müller S.e.c.s. (dalej także: „Grupa”).

Spółka jest zobowiązana do sporządzenia i podania do publicznej wiadomości Informacji na podstawie art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „Ustawa CIT”) ze względu na spełnienie warunków, o których mowa w art. 27b ust. 2 pkt 2 Ustawy CIT. Informacja została opracowana i opublikowana zgodnie z treścią powyższego przepisu oraz z uwzględnieniem wydanych przez Krajową Administrację Skarbową Wytycznych w zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego (wersja 2.0 Czerwiec 2020 r.) w części, w jakiej treść Wytycznych pozwala zidentyfikować i opisać istniejące w Spółce mechanizmy zapewniające prawidłową realizację funkcji podatkowej

W związku z objęciem zakresem Ustawy CIT spółek komandytowych, rok podatkowy Spółki rozpoczął się 1 maja. Informacja dotyczy roku podatkowego trwającego od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. (dalej: „rok podatkowy 2021”).

 1. Procesy, procedury i dobrowolne formy współpracy z organami podatkowymi

1.1 Informacja o stosowanych przez Spółkę procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

W roku podatkowym 2021 Spółka realizowała wszelkie niezbędne procesy i stosowała odpowiednie procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z prawa podatkowego i zapewniające ich prawidłowe wykonanie.

Spółka posiada własną strategię podatkową, która zawiera wytyczne dotyczące rozliczeń podatkowych. Ogólne postanowienia strategii podatkowej Spółki zostały zawarte w dokumencie Strategia podatkowa.

Spółka stosuje również procedurę dotyczącą przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych. Dokument ten określa m.in. procedurę wstępnej identyfikacji schematów podatkowych, raportowania, sposobu postępowania po zaraportowaniu, prowadzenia bieżącej ewidencji zgłoszeń, w tym także schematów niepodlegających obowiązkowi raportowania. Dokument opisuje zasady przechowywania, kontroli wewnętrznej i audytu przestrzegania przepisów prawnych dotyczących procedury oraz zasady szkolenia pracowników i upowszechniania wśród pracowników wiedzy z zakresu przepisów prawnych dotyczących przekazywania informacji o schematach podatkowych i procedury.

Spółka posiada także politykę rachunkowości, która opisuje kwestie takie jak miejsce, czas i technikę prowadzenia ksiąg rachunkowych, podstawy zapisów w księgach, korekty błędów, kontrole i dekretacje dowodów. Polityka określa zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości, metody wyceny aktywów i pasywów, w tym sposób ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, oraz zasady ochrony i archiwizowania dokumentacji. Polityka rachunkowości zawiera także załącznik do polityki obsługi informatycznej dla Pracowników Grupy Firm spółki Unternehmensgruppe Theo Müller S.e.c.s., która opisuje sposób korzystania z infrastruktury informatycznej w celu ochrony danych dotyczących Grupy.

Należy również wskazać, że Spółka (podobnie jak inne podmioty z Grupy kapitałowej Unternehmensgruppe Theo Müller S.e.c.s.) zawarła umowę o świadczenie usług w ramach koncernu z podmiotem powiązanym należącym do Grupy (dalej: „Usługodawca”), co ma na celu m.in. usprawnienie, ujednolicenie i uporządkowanie procesu rozliczeń podatkowych w Grupie. Usługodawca jest profesjonalnym, dedykowanym podmiotem posiadającym odpowiednią wiedzę, doświadczenie, a także zasoby ludzkie oraz zdolności organizacyjne, które umożliwiają prawidłową i terminową realizację przedmiotu umowy. Tym samym czynności związane z m.in. prowadzeniem ksiąg, rejestrów, rozliczeniami podatkowymi, reprezentowaniem przed organami podatkowymi, sporządzaniem deklaracji, sprawozdań i innych niezbędnych dokumentów są wykonywane przez Usługodawcę.

Usługodawca posiada wdrożone wewnętrzne instrukcje, które wpływają na zarządzanie wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz zapewniają ich prawidłowe wykonanie. Jako przykładowe dokumenty należy wskazać:

 • Instrukcja weryfikacji należytej staranności, któraprzedstawia kroki weryfikacji kontrahenta i transakcji, podejmowanych przez Usługodawcę w celu ograniczenia ryzyka podatkowego,
 • Instrukcja sporządzania JPK_V7M w systemie SAP, która opisuje szczegółowo takie kwestie jak sposób wywołania raportu JPK, wymagania przewidziane dla raportu, oznaczenia transakcji, sposób wywoływania deklaracji VAT, opis regulacji w zakresie dokonywania korekt,
 • Instrukcja weryfikacji JPK, która opisuje wytyczne dotyczące weryfikacji transakcji sprzedaży i transakcji zakupowych (z podziałem na zagraniczne i krajowe) oraz kontroli JPK przed dokonaniem wysyłki.

 

Jednocześnie na poziomie Grupy zostały wdrożone także procedury, które stosują wszystkie spółki z Grupy, w tym Lisner Poznań i Usługodawca. Do dokumentów tych należą przede wszystkim:

 • Regulamin dla wszystkich spółek i pracowników Grupy przedsiębiorstw Unternehmensgruppe Theo Müller S.e.c.s. - dokument określa kompetencje decyzyjne obowiązujące w ramach stosunków wewnętrznych koncernu, który reguluje m.in. poziomy i wymogi stosowane w ramach realizowania procesów biznesowych, w tym sposób angażowania poszczególnych działów na konkretnych etapach dokonywanych transakcji.
 • DAC6 Guidance – Handling of cross-border tax arrangements (Grupowa procedura MDR) - dokument ten koncentruje się na ogólnym opisie procesu sprawozdawczości w Grupie, który obejmuje proces identyfikacji, weryfikacji i raportowania określonych transakcjach biznesowych, stanowiących schemat podatkowy. Procedura stanowi instrukcje (wytyczne), które powinny zostać zaimplementowane na poziomie poszczególnych krajów zgodnie z obowiązującymi tam przepisami.
 • Group Tax Policy – Tax Code of Conduct, Tax Strategy and Tax Risk Management (Grupowa strategia podatkowa) - Dokument stanowi ramy dla całej Grupy, opisuje podejście do minimalizowania ryzyka podatkowego poprzez stosowanie zasad zgodności i ostrożności oraz prowadzenia działalności zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Kładzie nacisk na odpowiedni poziom kwalifikacji zawodowych i doświadczenia wśród członków zespołów podatkowych oraz uwzględniania funkcji podatkowej każdorazowo na etapie planowania transakcji. Grupowy kodeks postępowania podatkowego określa standardy etyczne postępowania, które przejawiają się wspieraniem relacji z organami podatkowymi oraz posiadaniem i przestrzeganiem procedur zgodności zapewniających dokładne i kompletne wypełnianie obowiązków podatkowych. Strategia ta przewiduje także okresowe przeprowadzanie audytu wewnętrznego w celu weryfikacji wypełniania tych obowiązków.

 

Ww. procedury są weryfikowane pod względem aktualności przepisów podatkowych. Jednocześnie właściwi pracownicy Usługodawcy uczestniczą w szkoleniach dotyczących zagadnień rachunkowo-podatkowych. Dodatkowo pracownicy ci - w zależności od zgłaszanego lub zidentyfikowanego zapotrzebowania - otrzymują na bieżąco informacje dotyczące zmian w przepisach podatkowych w postaci instruktarzy.

 

1.2 Informacja o dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Spółka w roku podatkowym 2021 oraz na dzień publikacji niniejszej Informacji nie była stroną umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (dalej: „Ordynacja podatkowa”).

Spółka w ramach bieżącego kontaktu z organami podatkowymi stawia sobie za cel transparentność i terminowość. Stosowana przez Spółkę forma współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej nie ma charakteru ujednoliconego i sformalizowanego. Bieżący kontakt z organami odbywa się poprzez wszystkie dostępne drogi komunikacji (listownie, mailowo, telefonicznie, ePUAP).

Spółka wyznaczyła dedykowanych do kontaktu pełnomocników na mocy udzielonego pełnomocnictwa ogólnego.

2. Informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą

2.1. Wstęp

Spółka kładzie szczególny nacisk na rzetelność, prawidłowość, transparentność oraz terminowość swoich rozliczeń podatkowych. Realizowanie obowiązków publicznoprawnych oraz konieczność uiszczania należności z tego tytułu na rzecz Skarbu Państwa traktowane są przez Spółkę jako obowiązek wynikający z prowadzenia działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polski, w szczególności jako należny zwrot części zysku do społeczeństwa, w którym Spółka funkcjonuje i wykorzystuje jego zasoby.

Spółka nie stosuje metod agresywnej optymalizacji podatkowej w żadnym obszarze opodatkowania. Nadrzędnymi zasadami realizacji obowiązków podatkowych stosowanymi przez Spółkę jest maksymalizacja zgodności z przepisami prawa oraz minimalizacja ryzyka sporu z organami podatkowymi.

Sposób dokonywania rozliczeń w Spółce jest jasny i niezłożony – Spółka prowadzi działalność w produkcji artykułów spożywczych. Większość uzyskiwanych przychodów pochodzi ze sprzedaży surowca, natomiast większość ponoszonych kosztów uzyskania przychodów wynika ze skupu surowca i jego transportu (spedycji).

W roku podatkowym 2021 Spółka była:

 • Podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: „CIT”),
 • Płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej: „PIT”),
 • Podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: „VAT”),
 • Podatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych.

 

2.2 Podatek dochodowy od osób prawnych

Spółka jest polskim rezydentem podatkowym i podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Spółka uzyskała status podatnika CIT 1 stycznia 2021 r. ze względu na objęcie spółek komandytowych podatkiem CIT.

Zeznanie CIT-8 za rok 2021 zostało złożone do Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. Zgodnie z dokumentem opublikowanym przez Ministerstwo Finansów w Biuletynie Informacji Publicznej „Indywidualne dane podatników CIT” zamieszczonym na stronie: www.gov.pl/web/finanse/indywidualne-dane-podatnikow-cit (stan na 1 września 2022 r.; dostęp 19 grudnia 2022 r.) w roku podatkowym 2021 Spółka nie rozpoznała przychodów i kosztów uzyskania przychodów z zysków kapitałowych. Z kolei suma przychodów z innych źródeł przychodów Spółki wyniosła 1 014 926 394, 41 zł. Koszty uzyskania tych przychodów wyniosły 963 370 239, 15 zł. Dochód Spółki z innych źródeł przychodów wyniósł zatem 51 556 155, 26 zł. Jednocześnie Spółka odliczyła kwotę kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo – rozwojową wynoszącą 9 824 127, 64 zł. Podstawa opodatkowania Spółki po odliczeniach wyniosła zatem 41 732 027, 62 zł. Spółka zastosowała stawkę 19%, a podatek należny wyniósł 7 929 085 zł.

W roku podatkowym 2021 Spółka:

 • nie wyłączała kosztów z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15c Ustawy CIT,
 • wyłączała koszty z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e Ustawy CIT,
 • nie dokonała odliczenia hipotetycznych odsetek na podstawie art. 15cb Ustawy CIT,
 • nie prowadziła działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia lub decyzji o wsparciu,
 • nie była zobowiązana do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 24b Ustawy CIT,
 • nie osiągała dochodu z odpłatnego zbycia walut wirtualnych,
 • nie uzyskiwała dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej,
 • nie rozliczała wierzytelności lub zobowiązania wynikające z art. 4 pkt 1a ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,
 • nie osiągnęła dochodu z niezrealizowanych zysków,
 • nie wpłacała zaliczek w formie uproszczonej na podstawie art. 25 ust. 6-6b Ustawy CIT,
 • była zobowiązana do złożenia CIT-ST.

Spółka jest świadoma obowiązków związanych z podatkiem u źródła, w tym m.in. obowiązku weryfikacji warunków formalnych transakcji oraz charakteru wypłacanych należności pod kątem obowiązku poboru podatku i stawki podatku. Spółka na bieżąco weryfikuje obowiązki związane z wypłatą wynagrodzeń na rzecz nierezydentów, i jeśli jest taki obowiązek, pobiera i wpłaca na konto organu podatkowego podatek u źródła. Usługodawca sporządza właściwe informacje i deklaracje.

 

​​​​​​​2.3 Podatek dochodowy od osób fizycznych

Spółka jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych.

​​​​​​​​​​​​​​2.4 Podatek od towarów i usług

Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towaru i usług. Spółka co miesiąc składa JPK-V7M.

​​​​​​​​​​​​​​2.5 Kwestie związane ze raportowaniem schematów podatkowych (MDR)

Spółka na bieżąco monitoruje występowanie schematów podatkowych. W roku podatkowym 2021 Spółka nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, gdyż taki obowiązek nie wystąpił.

3. Transakcje z podmiotami powiązanymi i działania restrukturyzacyjne

3.1.  Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej

Spółka przeprowadzała w roku podatkowym, za który publikowana jest informacja o strategii podatkowej, transakcje z podmiotami powiązanymi (w tym zagranicznymi), których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

Transakcje, o których mowa powyżej, dotyczyły:

a) sprzedaży wyrobów gotowych na rzecz podmiotu powiązanego,

b) uczestnictwa przez Spółkę w mechanizmie zarządzania płynnością (cash pool) w ramach przynależności do grupy kapitałowej oraz

c) otrzymania pożyczki od podmiotu powiązanego będącego polskim rezydentem podatkowym.

​​​​​​​3.2 Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy CIT

W roku podatkowym 2021 Spółka nie planowała ani nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych.

4. Podatkowe mechanizmy zabezpieczające

4.1. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej

W roku podatkowym 2021 Spółka nie złożyła wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji Podatkowej.​​​​​​​

4.2 Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej

W roku podatkowym 2021 Spółka nie złożyła wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.

​​​​​​​​​​​​​​4.3 Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: „Ustawa VAT”)

W roku podatkowym 2021 Spółka złożyła 16 wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a Ustawy VAT. Wszystkie złożone wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej dotyczyły towarów Spółki. W każdym z tych przypadków została wydana wiążąca informacja stawkowa.

​​​​​​​4.4 Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

W roku podatkowym 2021 Spółka nie złożyła wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym.

 

5. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 Ustawy CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: Ustawa PIT) oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji Podatkowej​​​​​​​

W roku podatkowym 2021 Spółka:

a) nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, które zostały wskazane w ww. aktach wykonawczych,

b) nie przeprowadzała transakcji z podmiotami z siedzibą w takich krajach (terytoriach).

 

***