Informacja o realizowanej strategii podatkowej
Lisner Poznań Sp. z o.o. Sp. k. za rok podatkowy 2022

Wstęp
Niniejszy dokument stanowi informację o realizowanej strategii podatkowej (dalej: „Informacja”) spółki Lisner Poznań spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Strzeszyńskiej 38/42, 60-479 Poznań, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000750544, posiadającej NIP 9230024807 oraz REGON 970510477 (dalej: „Lisner Poznań”, „Spółka”). Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest produkcja artykułów spożywczych (PKD 10.20.Z). Spółka należy do Grupy kapitałowej Unternehmensgruppe Theo Müller S.e.c.s. (dalej także: „Grupa”).

Spółka jest zobowiązana do sporządzenia i podania do publicznej wiadomości Informacji na podstawie art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „Ustawa CIT”) ze względu na spełnienie warunków, o których mowa w art. 27b ust. 2 pkt 2 Ustawy CIT. Informacja została opracowana i opublikowana zgodnie z treścią powyższego przepisu oraz z uwzględnieniem wydanych przez Krajową Administrację Skarbową Wytycznych w zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego (wersja 2.0 Czerwiec 2020 r.) w części, w jakiej treść Wytycznych pozwala zidentyfikować i opisać istniejące w Spółce mechanizmy zapewniające prawidłową realizację funkcji podatkowej.

Rok podatkowy Spółki odpowiada rokowi kalendarzowemu. Informacja dotyczy roku podatkowego trwającego od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. (dalej: „rok podatkowy 2022”).

1. Procesy, procedury i dobrowolne formy współpracy z organami podatkowymi

1.1 Informacja o stosowanych przez Spółkę procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

W roku podatkowym 2022 Spółka realizowała wszelkie niezbędne procesy i stosowała odpowiednie procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z prawa podatkowego i zapewniające ich prawidłowe wykonanie.

Spółka posiada własną strategię podatkową, która zawiera wytyczne dotyczące rozliczeń podatkowych. Ogólne postanowienia strategii podatkowej Spółki zostały zawarte w dokumencie Strategia podatkowa.

Spółka stosuje również procedurę dotyczącą przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych. Dokument ten określa m.in. procedurę wstępnej identyfikacji schematów podatkowych, raportowania, sposobu postępowania po zaraportowaniu, prowadzenia bieżącej ewidencji zgłoszeń, w tym także schematów niepodlegających obowiązkowi raportowania. Dokument opisuje zasady przechowywania, kontroli wewnętrznej i audytu przestrzegania przepisów prawnych dotyczących procedury oraz zasady szkolenia pracowników i upowszechniania wśród pracowników wiedzy z zakresu przepisów prawnych dotyczących przekazywania informacji o schematach podatkowych i procedury.

Spółka posiada także politykę rachunkowości, która opisuje kwestie takie jak miejsce, czas i technikę prowadzenia ksiąg rachunkowych, podstawy zapisów w księgach, korekty błędów, kontrole i dekretacje dowodów. Polityka określa zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości, metody wyceny aktywów i pasywów, w tym sposób ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, oraz zasady ochrony i archiwizowania dokumentacji. Polityka rachunkowości zawiera także załącznik do polityki obsługi informatycznej dla Pracowników Grupy Firm spółki Unternehmensgruppe Theo Müller S.e.c.s., która opisuje sposób korzystania z infrastruktury informatycznej w celu ochrony danych dotyczących Grupy.

Należy również wskazać, że Spółka (podobnie jak inne podmioty z Grupy kapitałowej Unternehmensgruppe Theo Müller S.e.c.s.) zawarła umowę o świadczenie usług w ramach koncernu z podmiotem powiązanym należącym do Grupy (dalej: „Usługodawca”), co ma na celu m.in. usprawnienie, ujednolicenie i uporządkowanie procesu rozliczeń podatkowych w Grupie. Usługodawca jest profesjonalnym, dedykowanym podmiotem posiadającym odpowiednią wiedzę, doświadczenie, a także zasoby ludzkie oraz zdolności organizacyjne, które umożliwiają prawidłową i terminową realizację przedmiotu umowy. Tym samym czynności związane z m.in. prowadzeniem ksiąg, rejestrów, rozliczeniami podatkowymi, reprezentowaniem przed organami podatkowymi, sporządzaniem deklaracji, sprawozdań i innych niezbędnych dokumentów są wykonywane przez Usługodawcę.

Usługodawca posiada wdrożone wewnętrzne instrukcje, które wpływają na zarządzanie wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz zapewniają ich prawidłowe wykonanie. Jako przykładowe dokumenty należy wskazać:

 • Instrukcja weryfikacji należytej staranności, która przedstawia kroki weryfikacji kontrahenta i transakcji, podejmowanych przez Usługodawcę w celu ograniczenia ryzyka podatkowego,
 • Instrukcja sporządzania JPK_V7M w systemie SAP, która opisuje szczegółowo takie kwestie jak sposób wywołania raportu JPK, wymagania przewidziane dla raportu, oznaczenia transakcji, sposób wywoływania deklaracji VAT, opis regulacji w zakresie dokonywania korekt,
 • Instrukcja weryfikacji JPK, która opisuje wytyczne dotyczące weryfikacji transakcji sprzedaży i transakcji zakupowych (z podziałem na zagraniczne i krajowe) oraz kontroli JPK przed dokonaniem wysyłki.

 

Jednocześnie na poziomie Grupy zostały wdrożone także procedury, które stosują wszystkie spółki z Grupy, w tym Lisner Poznań i Usługodawca. Do dokumentów tych należą przede wszystkim:

 • Regulamin dla wszystkich spółek i pracowników Grupy przedsiębiorstw Unternehmensgruppe Theo Müller S.e.c.s. - dokument określa kompetencje decyzyjne obowiązujące w ramach stosunków wewnętrznych koncernu, który reguluje m.in. poziomy i wymogi stosowane w ramach realizowania procesów biznesowych, w tym sposób angażowania poszczególnych działów na konkretnych etapach dokonywanych transakcji.
 • DAC6 Guidance – Handling of cross-border tax arrangements (Grupowa procedura MDR) - dokument ten koncentruje się na ogólnym opisie procesu sprawozdawczości w Grupie, który obejmuje proces identyfikacji, weryfikacji i raportowania określonych transakcjach biznesowych, stanowiących schemat podatkowy. Procedura stanowi instrukcje (wytyczne), które powinny zostać zaimplementowane na poziomie poszczególnych krajów zgodnie z obowiązującymi tam przepisami.
 • Group Tax Policy – Tax Code of Conduct, Tax Strategy and Tax Risk Management (Grupowa strategia podatkowa) - Dokument stanowi ramy dla całej Grupy, opisuje podejście do minimalizowania ryzyka podatkowego poprzez stosowanie zasad zgodności i ostrożności oraz prowadzenia działalności zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Kładzie nacisk na odpowiedni poziom kwalifikacji zawodowych i doświadczenia wśród członków zespołów podatkowych oraz uwzględniania funkcji podatkowej każdorazowo na etapie planowania transakcji. Grupowy kodeks postępowania podatkowego określa standardy etyczne postępowania, które przejawiają się wspieraniem relacji z organami podatkowymi oraz posiadaniem i przestrzeganiem procedur zgodności zapewniających dokładne i kompletne wypełnianie obowiązków podatkowych. Strategia ta przewiduje także okresowe przeprowadzanie audytu wewnętrznego w celu weryfikacji wypełniania tych obowiązków.

 

Ww. procedury są weryfikowane pod względem aktualności przepisów podatkowych. Jednocześnie właściwi pracownicy Usługodawcy uczestniczą w szkoleniach dotyczących zagadnień rachunkowo-podatkowych. Dodatkowo pracownicy ci - w zależności od zgłaszanego lub zidentyfikowanego zapotrzebowania - otrzymują na bieżąco informacje dotyczące zmian w przepisach podatkowych w postaci instruktarzy.

1.2. Informacja o dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Spółka w roku podatkowym 2022 oraz na dzień publikacji niniejszej Informacji nie była stroną umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (dalej: „Ordynacja podatkowa”).

Spółka w ramach bieżącego kontaktu z organami podatkowymi stawia sobie za cel transparentność i terminowość. Stosowana przez Spółkę forma współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej nie ma charakteru ujednoliconego i sformalizowanego. Bieżący kontakt z organami odbywa się poprzez wszystkie dostępne drogi komunikacji (listownie, mailowo, telefonicznie, ePUAP).

Spółka wyznaczyła dedykowanych do kontaktu pełnomocników na mocy udzielonego pełnomocnictwa ogólnego.

2. Informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą

2.1. Wstęp

Spółka kładzie szczególny nacisk na rzetelność, prawidłowość, transparentność oraz terminowość swoich rozliczeń podatkowych. Realizowanie obowiązków publicznoprawnych oraz konieczność uiszczania należności z tego tytułu na rzecz Skarbu Państwa traktowane są przez Spółkę jako obowiązek wynikający z prowadzenia działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polski, w szczególności jako należny zwrot części zysku do społeczeństwa, w którym Spółka funkcjonuje i wykorzystuje jego zasoby.

Spółka nie stosuje metod agresywnej optymalizacji podatkowej w żadnym obszarze opodatkowania. Nadrzędnymi zasadami realizacji obowiązków podatkowych stosowanymi przez Spółkę jest maksymalizacja zgodności z przepisami prawa oraz minimalizacja ryzyka sporu z organami  podatkowymi.

Sposób dokonywania rozliczeń w Spółce jest jasny i niezłożony – Spółka prowadzi działalność w produkcji artykułów spożywczych. Większość uzyskiwanych przychodów pochodzi ze sprzedaży surowca, natomiast większość ponoszonych kosztów uzyskania przychodów wynika ze skupu  surowca i jego transportu (spedycji).

W roku podatkowym 2022 Spółka była:

 • Podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: „CIT”),
 • Płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej: „PIT”),
 • Podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: „VAT”),

 

2.2. Podatek dochodowy od osób prawnych

Spółka jest polskim rezydentem podatkowym i podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Zeznanie CIT-8 za rok 2022 zostało złożone do Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. Zgodnie z dokumentem opublikowanym przez Ministerstwo Finansów w Biuletynie Informacji Publicznej „Indywidualne dane podatników CIT” zamieszczonym na stronie:  www.gov.pl/web/finanse/indywidualne-dane-podatnikow-cit (stan na 1 sierpnia 2023 r.; dostęp 01 grudnia 2023 r.) w roku podatkowym 2022 Spółka nie rozpoznała przychodów i kosztów uzyskania przychodów z zysków kapitałowych. Z kolei suma przychodów z innych źródeł przychodów Spółki wyniosła 1 293 278 323,91 zł. Koszty uzyskania tych przychodów wyniosły 1 273 144 308,26 zł. Dochód Spółki z innych źródeł przychodów wyniósł zatem 20 134 015,65 zł. Jednocześnie Spółka odliczyła kwotę kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność  badawczo – rozwojową wynoszącą 5 312 726,98 zł. Podstawa opodatkowania Spółki po odliczeniach wyniosła zatem 14 821 288,67 zł. Spółka zastosowała stawkę 19%, a podatek należny wyniósł 2 816 045 zł.

W roku podatkowym 2022 Spółka:

 •  nie wyłączała kosztów z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15c Ustawy CIT,
 • nie dokonała odliczenia hipotetycznych odsetek na podstawie art. 15cb Ustawy CIT,
 • nie prowadziła działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia lub decyzji owsparciu,
 • nie była zobowiązana do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 24b Ustawy CIT,
 • nie osiągała dochodu z odpłatnego zbycia walut wirtualnych,
 • nie uzyskiwała dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej,
 • nie osiągnęła dochodu z niezrealizowanych zysków,
 • nie wpłacała zaliczek w formie uproszczonej na podstawie art. 25 ust. 6-6b Ustawy CIT,
 • była zobowiązana do złożenia CIT-ST.

 

Spółka jest świadoma obowiązków związanych z podatkiem u źródła, w tym m.in. obowiązku weryfikacji warunków formalnych transakcji oraz charakteru wypłacanych należności pod kątem obowiązku poboru podatku i stawki podatku. Spółka na bieżąco weryfikuje obowiązki związane z  wypłatą wynagrodzeń na rzecz nierezydentów i, jeśli jest taki obowiązek, pobiera i wpłaca na konto organu podatkowego podatek u źródła. Usługodawca sporządza właściwe informacje i deklaracje.

2.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych

Spółka jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych.

2.4. Podatek od towarów i usług

Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towaru i usług. Spółka co miesiąc składa JPK-V7M.

2.5. Kwestie związane ze raportowaniem schematów podatkowych (MDR)

Spółka na bieżąco monitoruje występowanie schematów podatkowych. W roku podatkowym 2022 Spółka nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa wart. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, gdyż taki obowiązek nie wystąpił.

3. Transakcje z podmiotami powiązanymi i działania restrukturyzacyjne

3.1. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów ustawy orachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, wtym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej

Spółka przeprowadzała w roku podatkowym, za który publikowana jest informacja o strategii podatkowej, ntransakcje z podmiotami powiązanymi (w tym zagranicznymi), których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

Transakcje, o których mowa powyżej, dotyczyły:

a sprzedaży wyrobów gotowych na rzecz podmiotu powiązanego,
b uczestnictwa przez Spółkę w mechanizmie zarządzania płynnością (cash pool) w ramach przynależności do grupy kapitałowej,
c otrzymania pożyczki od podmiotu powiązanego będącego polskim rezydentem podatkowym,
d zakupu surowców,
e zakupu usług centralnych

3.2. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych wrozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy CIT

W roku podatkowym 2022 Spółka nie planowała ani nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych.

4. Podatkowe mechanizmy zabezpieczające

4.1. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej

W roku podatkowym 2022 Spółka nie złożyła wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji Podatkowej.

4.2. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej

W roku podatkowym 2022 Spółka nie złożyła wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.

4.3. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: „Ustawa VAT”)

W roku podatkowym 2022 Spółka złożyła 5 wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a Ustawy VAT. Wszystkie złożone wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej dotyczyły produktów Spółki. W każdym z tych przypadków została wydana wiążąca informacja stawkowa.

4.4. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

W roku podatkowym 2022 Spółka nie złożyła wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym.

5. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 Ustawy CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: Ustawa PIT) oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji Podatkowej

W roku podatkowym 2022 Spółka:

a) nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, które zostały wskazane w ww. aktach wykonawczych,
b) nie przeprowadzała transakcji z podmiotami z siedzibą w takich krajach (terytoriach).