INFORMACJE DLA DOSTAWCÓW

 

Ogólne Warunki Zakupu towarów i usług innych niż surowiec do produkcji

Lisner Poznań Sp. z o.o. sp.k.

(wersja obowiązująca od dnia 30 czerwca 2021 r.)

 

 1. Postanowienia ogólne. Zakres stosowania. Umowa
  1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu Lisner Poznań Sp. z .o. sp.k. (dalej jako “Ogólne Warunki Zakupu”), stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego i są stosowane przez Lisner Poznań spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, ul Strzeszyńska 38/42 (dalej jako „Lisner”) do wszelkich stosunków prawnych wynikających z relacji handlowych pomiędzy Lisner a Dostawcą, tj. kontrahentem, z którym Lisner zawarł umowę, w tym w szczególności umowę dostawy, umowę sprzedaży, umowy o dzieło lub umowę świadczenia usług (dalej jako „umowa Stron”). Ogólne Warunki Zakupu stosowane są również w zakresie relacji handlowych pomiędzy Lisner a Dostawcą powstałych na podstawie pojedynczego zamówienia Lisner (dalej jako „zamówienie”), przy czym umowa zawierana na podstawie zamówienia jest zawarta między Lisner a Dostawcą, o ile, Dostawca potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji w terminie i w sposób opisany w zamówieniu i Ogólnych Warunkach Zakupu. Poniżej używane określenie „umowa Stron” dotyczy również zamówienia.
  2. Lisner i Dostawca w dalszej części łącznie zwani są Stronami.
  3. Ogólne Warunki Zakupu stanowią integralną część umowy Stron i obowiązują Strony o ile na piśmie pod rygorem nieważności Strony nie uzgodniły wyraźnie innych postanowień, wyłączyły lub ograniczyły stosowanie Ogólnych Warunków Zakupu w powstałej relacji handlowej, przy czym o ile wyraźnie nie wskazano, iż Ogólne Warunki Zakupu nie będą stosowane w całości, Ogólne Warunki Zakupu stosuje się w zakresie nieobjętym szczegółowymi uzgodnieniami Lisner i Dostawcy.
  4. Dostawca akceptuje niniejsze Ogólne Warunki Zakupu w momencie przesłania do Lisner potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, potwierdzenia przyjęcia oferty Lisner, zawarcia (podpisania) umowy Stron w zależności od tego, do którego z tych dokumentów Ogólne Warunki Zakupu zostały dołączone. Potwierdzenie przez Dostawcę oferty złożonej przez Lisner na warunkach sprzecznych lub odmiennych od Ogólnych Warunków Zakupu oznacza odrzucenie przez Dostawcę oferty złożonej przez Lisner. Przyjęcie oferty złożonej przez Lisner dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia jej treści poczytuje się za nową ofertę.
  5. Ogólne Warunki Zakupu udostępniane są w siedzibie Lisner oraz przy składaniu Dostawcy przez Lisner oferty lub w trakcie negocjacji, składania zamówienia, zawarcia umowy Stron. Ogólne Warunki Zakupu dostępne są również na stronie internetowej Lisner www. lisner.pl
  6. Umowa Stron zostaje zawarta jedynie na warunkach określonych jej treścią  oraz w Ogólnych Warunkach Zakupu. Wyłącza się stosowanie do umowy Stron jakiekolwiek powoływane przez Dostawcę ogólne warunki umów Dostawcy, inne ogólne warunki handlowe, inne wzorce umowne, regulaminy i warunki sprzedaży Dostawcy, itp., oznacza to, iż nie będą one miały zastosowania do umowy Stron, chyba że Lisner wyrazi pisemną zgodę na przyjęcie takich warunków; celem uniknięcia wątpliwości taka zgoda nie będzie miała charakteru dorozumianego, co oznacza, iż nie będzie wynikać z bierności lub milczenia Lisner.
  7. W sprawach nieuregulowanych w Ogólnych Warunkach Zakupu, zastosowanie mają postanowienia umowy Stron. W przypadku sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy Ogólnymi Warunkami Zakupu a umową Stron pierwszeństwo będzie mieć umowa Stron.
 1. Zamówienia
  1. Zamówienia składane przez Lisner, dla zawarcia umowy Stron, wymaga potwierdzenia przez Dostawce przyjęcia zamówienia do realizacji lub zrealizowania zamówienia przez Dostawce w terminie i w sposób opisany w zamówieniu i Ogólnych Warunkach Zakupu.  Zamówienia składane będą pisemnie lub drogą elektroniczną, na formularzu zakupu zgodnym ze wzorem przyjętym w Lisner. Zamówienia oraz potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przekazywane w formie elektronicznej są ważne również bez podpisu, o ile przesłane zostały przy wykorzystaniu służbowych adresów mailowych Stron.
  2. Zamówienia składane przez Lisner zgodnie z postanowieniami punktu 2.1. zostaną potwierdzone przez Dostawcę jako przyjęte do realizacji, pisemnie lub drogą elektroniczną w ciągu 2 (słownie: dwóch) dni roboczych od daty zamówienia (potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji). Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, które różni się od zamówienia złożonego przez Lisner (np. ilościowo, asortymentowo, warunkami dostawy, warunkami realizacji zamówienia), stanowi nową ofertę i wymaga potwierdzenia ze strony Lisner na piśmie lub drogą elektroniczną. Milczenie Lisner - brak reakcji ze strony Lisner, w żadnym wypadku nie oznacza, że taka oferta Dostawcy została przyjęta
  3. Zamówienia lub oferty składane ustnie lub przez telefon nie są wiążące dla Stron i wymagają dla swojej ważności potwierdzenia, pisemnego lub przesłanego w formie elektronicznej, przy wykorzystaniu służbowych adresów mailowych Stron. Wszelkie zmiany i modyfikacje zamówień lub składanych ofert, jak i wszelkie dodatkowe porozumienia czy ustalenia, również wymagają dla swojej ważności każdorazowego potwierdzenia, akceptacji (przyjęcia) do realizacji, w formie pisemnej lub elektronicznej, przy wykorzystaniu służbowych adresów mailowych Stron.
  4. O ile Dostawca nie potwierdzi zamówienia w sposób opisany powyżej, Lisner może bez jakichkolwiek negatywnych dla siebie skutków odstąpić od zamówienia w każdym czasie, o ile zamówienie nie zostało choćby w części wykonane przez Dostawcę.
 1. Terminy i realizacja umowy Stron.
  1. Uzgodnione terminy dostaw, realizacji usług, dzieła są wiążące dla Stron. W przypadku, gdy przyjęto przybliżony okres realizacji dostawy, realizacji usług, dzieła, ostatni dzień tego okresu uznawany jest za końcową datę dostawy lub końcową datę wykonania usługi/wydania dzieła, wiążącą dla Stron, tzn. ostatni dzień, w którym dostawa, usługa lub dzieło miały być zgodnie z umową Stron zrealizowane. Okres realizacji dostawy, usług, dzieła  rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy Stron, o ile Strony nie określiły inaczej. W przypadku przekroczenia terminu realizacji dostawy, usług, dzieła, o którym mowa powyżej, Dostawca pozostaje w opóźnieniu, bez konieczności wysłania przez Lisner monitu.
  2. Dostawca ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Lisner na piśmie lub drogą elektroniczną
   o wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności, które mogłyby opóźnić termin realizacji dostawy, usług, dzieła, określając przyczynę oraz oczekiwany okres trwania takich okoliczności, natychmiast po stwierdzeniu ich wystąpienia. Powiadomienie takie, z wyłączeniem przypadków Siły Wyższej, zdefiniowanej w punkcie 3.6. poniżej, nie powoduje że Dostawca nie pozostaje w opóźnieniu. Dostawca ponosi w takim przypadku odpowiedzialność za szkody (w tym za straty w produkcji lub straty operacyjne, utratę surowców, koszty wycofania produktów z rynku (od kontrahentów Lisner) i koszty poniesione przez Lisner, w tym w szczególności koszty zakupu zastępczego oraz odszkodowań i kar umownych, poniesionych lub nałożonych na Lisner przez jego kontrahentów pozostających w bezpośrednim związku przyczynowym z niepowiadomieniem Lisner przez Dostawcę o opóźnieniu terminu realizacji dostawy, usług lub dzieła i wystąpieniem opóźnienia Dostawcy w powyższym.
  3. Bez uszczerbku dla pozostałych praw wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub dalszych zapisów Ogólnych Warunków Zakupu, w przypadku opóźnienia w realizacji dostaw, usług, dzieła przez Dostawcę, Lisner ma prawo do zaspokojenia swoich potrzeb w inny sposób, a Dostawca ma obowiązek pokrycia wszelkich dodatkowych kosztów powstałych w związku z tym, w szczególności różnicy pomiędzy ceną umowną a ewentualną wyższą ceną dostaw, usług, dzieła, pochodzących z innego źródła (zakup zastępczy/wykonanie zastępcze). Nadto Lisner w przypadku opóźnienia Dostawcy w realizacji dostaw, usług, dzieła przysługuje kara umowa, na warunkach opisanych w punkcie 5 Ogólnych Warunków Zakupu oraz Lisner zachowuje roszczenia o naprawienie szkody i uprawniony jest dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. Przepisy art. 479, art. 480 i art 636 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio.  
  4. Dostawy, usługi, wydanie dzieła realizowane będą  na adres siedziby Lisner, znajdującej się w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 38/42 lub inny wskazany przez Lisner adres, stosownie do ustaleń Stron (miejsce wykonania umowy Stron). Dostawca ponosi koszty dostawy (towaru i zrealizowanego działa), koszty opakowań, załadunku oraz transportu z rozładunkiem, w tym koszty ubezpieczenia przewozowego do momentu wydania towaru lub odbioru dzieła, o ile Strony nie postanowiły inaczej.
  5. W przypadku większych dostaw towaru realizowanych w dłuższym czasie, dopuszcza się możliwość realizacji dostaw częściowych, po wcześniejszym uzgodnieniu przez Strony na piśmie warunków, terminów i zakresu poszczególnych dostaw częściowych lub potwierdzeniu realizacji dostawy częściowej wg warunków określonych przez Lisner, przez Dostawcę w formie pisemnej lub w formie elektronicznej przy wykorzystaniu służbowych adresów mailowych Stron.
  6. Dostawy obejmujące dodatkowe lub mniejsze ilości towaru niż pierwotnie zamówione oraz dostawy częściowe i przedterminowe przyjmowane będą wyłącznie pod warunkiem ich wcześniejszego uzgodnienia przez Strony na piśmie lub potwierdzenia przez Lisner w formie elektronicznej. W przypadku braku takiego uzgodnienia lub potwierdzenia, Lisner, wg własnego wyboru, może przyjąć dodatkowe lub mniejsze ilości dostarczanego towaru lub dostawy częściowe i przedterminowe, lub też odmówić ich przyjęcia. Dostawy przedterminowe i częściowe mogą zostać zwrócone lub składowane w magazynie na odpowiedzialność, koszt i ryzyko Dostawcy.
  7. W przypadku zakłócenia harmonogramu realizacji umowy Stron powstałych wskutek Siły Wyższej, Strony zwolnione będą ze swoich obowiązków w zakresie realizacji umowy Stron  przez cały okres trwania takich zdarzeń oraz w okresie ich skutków. Strony zobowiązują się do dostosowania w dobrej wierze ich wzajemnych zobowiązań w zakresie realizacji umowy Stron do zmieniających się warunków. Siła Wyższa oznacza takie nadzwyczajne przypadki lub zdarzenia, które są poza kontrolą i są niezawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po zawarciu umowy Stron i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownych. Zdarzenie może zostać uznane za działanie Siły Wyższej tylko wtedy, gdy jego skala i zasięg są znaczne, a jego wpływ na realizację umownych obowiązków Stron jest realny, znaczny, możliwy do wykazania oraz mający bezpośredni wpływ na działania podejmowane przez Stronę, która powołuje się na wystąpienie Siły Wyższej. Zdarzenia o ograniczonym zasięgu, które nie dotyczą wprost, bezpośrednio Strony, która na wystąpienie Siły Wyższej się powołuje, o niewielkim wpływie na realizację przedmiotu umowy nie stanowią przypadku Siły Wyższej. Zdarzeniami Siły Wyższej są, w szczególności:
 • wojny oraz inne działania zbrojne, inwazyjne, działania terrorystyczne, mobilizacje lub embarga,
 • ogłoszony przez właściwe organy administracji państwowej stan epidemii, stan pandemii, w tym Covid-19 lub innych stanów zagrożenia zdrowia i życia obywateli, powodujących wprowadzenie przez administrację państwową ograniczeń w prowadzenia działalności gospodarczej,
 • promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych nuklearnych składników,
 • rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny, lub wojna domowa,
 • trzęsienie ziemi, powódź, pożar, huragany, tornada, burze tropikalne lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze).
  1. Wystąpienie i zakończenie wydarzeń spowodowanych Siłą Wyższą, zostanie pisemnie zakomunikowane Stronie drugiej natychmiast, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty zaistnienia lub ustąpienia działania Siły Wyższej. Strona informująca o zaistnieniu Siły Wyższej jest obowiązana określić zdarzenie, jego przyczyny oraz zasięg i konsekwencje dla realizacji umowy Stron jak też wykazać (udowodnić), bezpośredni skutek zdarzenia, któremu przypisuje miano Siły Wyższej, powodujący niemożność świadczenia, niemożność realizacji przez tą Stronę obowiązków umownych. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie o wystąpieniu Siły Wyższej będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak długo będzie trwało to zdarzenie lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia lub jego skutków. Czas trwania siły wyższej lub jej skutków jest czasem zawieszenia realizacji umowy Stron. Jeśli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni i jeśli nie osiągnięto w tym czasie stosownego, w tej kwestii porozumienia, to każda ze Stron ma prawo do odstąpienia od umowy Stron w terminie 150 dni od dnia wystąpienia Siły Wyższej. Prawo do odstąpienia od umowy Stron wygasa po ustaniu skutków Siły Wyższej.
  2. Dostawca ponosi ryzyko powstania przypadkowych strat, utraty, uszkodzenia, zniszczenia oraz pogorszenia stanu towarów, działa objętych umową Stron  do momentu ich dostarczenia do miejsca o którym mowa w punkcie 3.4 i wydania Lisner.
  3. Dla każdej dostawy towaru Dostawca sporządzi  dowód dostawy, zawierający następujące informacje: wskazanie umowy Stron, w wykonaniu której realizowana jest dostawa lub data zamówienia, numer zamówienia, data dostawy, pozostałe szczegóły określone w umowie Stron  (np. numer umowy Stron,  ilość i skrócona specyfikacja dostarczonego towaru. Wskazany wyżej dowód dostawy podpsuje Lisner, co stanowi dowód realizacji dostawy. Podpisanie dowody dostawy przez Lisner nie pozbawia go możliwości zgłaszania reklamacji, uwag czy zgłaszania roszczeń dotyczących dostawy i sposobu realizacji umowy Stron Dodatkowe koszty poniesione przez Lisner wskutek niezastosowania się do powyższego lub instrukcji transportowych przekazanych przez Lisner ponosi Dostawca. Odbiór ilościowy towaru zostanie przeprowadzony przy jego dostawie, jednak w przypadku gdy odbiór ilościowy towaru w takiej chwili nie jest możliwy bądź nadmiernie utrudniony, w szczególności z uwagi na specyfikę towaru czy sposób zapakowania, zabezpieczenia itp., odbiór ilościowy zostanie przeprowadzony przez Lisner w terminie 3 (trzech) dni od daty dostawy, co zostanie opisane (wskazane) na dowodzie dostawy. Lisner ma prawo odmówić odbioru całości lub części towaru, jeśli w trakcie odbioru dokonywanego w chwili dostawy stwierdzi wady jakościowe lub niezgodność ilości z parametrami określonymi w umowie Stron albo inne naruszenie umowy Stron, w tym w szczególności naruszenie opakowania. W przypadku, gdy w trakcie odbioru dostawy zostanie stwierdzona wada jakościowa i/lub niedobór ilościowy towaru, Dostawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru wolnego od wad i/lub uzupełnienia ilości towaru w terminie 2 (dwóch) dni. Gdy odbiór dokonywany jest po dostawie, Dostawca będzie zobowiązany do odebrania towaru wadliwego w terminie 2 (dwóch) dni od daty powiadomienia. W przypadku niedokonania odbioru takiego towaru przez Dostawcę w taki sposób i w takim terminie Lisner będzie uprawniony odesłać wadliwy towar Dostawcy na jego wyłączne ryzyko i koszt, albo złożyć go na przechowanie osobie trzeciej na takich samych warunkach. Dostawca upoważnia Lisner do zawarcia w jego imieniu umowy przechowania. Gdy ilość dostarczonego towaru jest większa niż ustalono w umowie Stron, a odbiór ilościowy  nastąpił po dostawie Dostawca będzie zobowiązany do odebrania nadwyżki w terminie 2 (dwóch) dni od daty powiadomienia, pod rygorem jak wyżej. Celem uniknięcia ewentualnych wątpliwości, wszelkie okoliczności opisane w niniejszym punkcie stanowią przypadek odpowiednio niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Stron, w szczególności taki przypadek stanowi dostarczenie towaru wadliwego albo w inny sposób niezgodnego z umową Stron, choćby następnie, w zgodnie z umową Stron, w szczególności w postępowaniu reklamacyjnym towar właściwy / we właściwej ilości do Lisner dostarczono.   
  4. Lisner może określić zalecany typ opakowania i środka transportu. Jeżeli typ opakowania
   i środek transportu nie zostaną określone przez Lisner, Dostawca ma obowiązek zastosowania środków transportu oraz opakowań odpowiednich dla danego towaru. W przypadku regularnych dostaw, opakowania transportowe zostaną odebrane przez dostawcę (lub działającego na jego zlecenie spedytora lub podmiot świadczący usługi transportowe) przy kolejnej dostawie bez dodatkowych opłat. W przypadku pojedynczych dostaw, opakowania transportowe oraz opakowania indywidualne i zbiorcze będą również odbierane bez dodatkowych opłat, według ustaleń Stron.
  5. W przypadku usług lub dzieła, Dostawca zawiadomi Lisner w formie pisemnej lub w formie elektronicznej o gotowości przystąpienia do czynności zdawczo-odbiorczych, Lisner przystąpi do czynności zdawczo-odbiorczych w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia zawiadomienia.  Potwierdzenie realizacji usług lub dzieł nastąpi protokołem odbioru podpisanym przez Strony. Usługa lub dzieło uznane zostanie za wykonane zgodnie z umową Stron z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego przez Lisner z klauzulą „bez uwag i zastrzeżeń” Klauzula ta nie zwalnia Dostawcy z odpowiedzialności za wady lub/i usterki , które ujawnia się po odbiorze. W przypadku, gdy konieczne jest przygotowanie przez Dostawcę dokumentacji z wykonania usług lub dzieła  Dostawca jest zobowiązany do przekazania dokumentacji najpóźniej z chwila przystąpienia do czynności zdawczo-odbiorczych. W przypadku, gdy w trakcie czynności zdawczo-odbiorczych usług, dzieła, dokumentacji zostaną stwierdzone wady lub /i usterki , Lisner wyznaczy Dostawcy 3 (trzy) dniowy termin na ich usuniecie. Po bezskutecznym upływie tego terminu Lisner będzie mógł według własnego uznania i wyboru: (a) odmówić odbioru usługi lub dzieła, jeśli wada jest istotna i odstąpić od umowy Stron z przyczyn dotyczących Dostawcy, (b) bądź odebrać usługę lub dzieło, w której nie usunięto wady i stosunkowo obniżyć wynagrodzenie, (c) żądać wykonania umowy Stron ponownie. Podpisany przez Strony protokół odbioru końcowego z klauzulą ”bez uwag i zastrzeżeń” stanowi podstawę do wystawienia przez dostawcę faktury obejmującej usadzone wynagrodzenie.   W zakresie nieuregulowanym w niniejszym punkcie, co do potwierdzania realizacji umowy Stron, zastosowanie mają postanowienia punktu 3.11 powyżej.  
  6. Dostawca zobowiązuje się oferować Lisner ceny i warunki współpracy nie podlegające żadnemu porozumieniu lub praktykom kartelowym w rozumieniu art. 2 pkt 3 Ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenia prawa konkurencji. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania Dostawca zobowiązany będzie zapłacić Lisner karę umowną w wysokości 5% wartości wszystkich umów Stron  (netto)  zrealizowanych przez Dostawcę z Lisner w okresie którego dotyczy porozumienie lub praktyka kartelowa. Zastrzeżenie powyższej kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Lisner odszkodowania na zasadach ogólnych.
 1. Przejęcie ryzyka
  1. Ryzyko i koszty związane z wysyłką towaru lub dzieła do Lisner lub do miejsca, o którym mowa w punkcie 3.4. ponosi Dostawca.
  2. Lisner przejmuje ryzyko za dostarczony towar lub dzieło w momencie ich przyjęcia w miejscu, o którym mowa w punkcie 3.4, po podpisaniu dowodu dostawy, o którym mowa w punkcie 3.10 powyżej lub – odpowiednio – protokołu odbioru, o którym mowa w punkcie 3.12 powyżej. Postanowienie to nie ma zastosowania w przypadku, gdy dostarczony towar lub zrealizowane usługi, wydane dzieło są wadliwe.
  3. Zastrzeżenie prawa własności  przez Dostawcę dostarczonego towaru lub dzieła jest wykluczone.
 1. Prawo odstąpienia. Odpowiedzialność (kary umowne)
  1. Lisner przysługuje prawo odstąpienia od umowy Stron w przypadku gdy: (1) Dostawca opóźnia się z dostawą towaru o ponad 30 (trzydzieści) dni względem terminu określonego w umowie Stron i po pisemnym wezwaniu do wykonania umowy Stron i realizacji dostawy, ze wskazanym 7 (siedmio) dniowym terminem, dostawa nie nastąpiła (2) Dostawca opóźnia się z rozpoczęciem lub ukończeniem realizacji usług lub działa, o ponad 30 (trzydzieści) dni względem terminu określonego w umowie Stron , po pisemnym wezwaniu do wykonania umowy Stron, ze wskazanym 7 (siedmio) dniowym terminem, Dostawca nie podjął realizacji swoich obowiązków umownych(3) Dostawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty, realizuje przedmiot dostawy, usługi, dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową Stron  i po pisemnym wezwaniu do zmiany sposobu wykonywania, ze wskazanym 7 (siedmio) dniowym terminem, nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych obowiązków, (4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy Stron  nie leży w interesie Lisner, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Stron , przy czym w takim wypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy Stron , stosowanie do protokołów odbioru.
  2. Termin na wykonanie umownego prawa odstąpienia wynosi 90 (dziewięćdziesiąt) dni  od dnia, gdy odstąpienie stało się możliwe (od wystąpienia podstaw do odstąpienia, w tym od upływu terminu wyznaczonego Dostawcy zgodnie z zapisami powyższymi).
  3. Niezależnie od zastrzeżonego powyżej lub w treści umowy Stron  prawa odstąpienia, Lisner ma prawo odstąpić od umowy Stron  w przypadkach określonych w Kodeksie cywilny,
  4. Odstąpienie od umowy Stron  przez Lisner nie uprawnia Dostawcy do kierowania jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu wobec Lisner, bez względu na podstawę prawną lub faktyczną.
  5. Odstąpienie od umowy Stron nie ogranicza ani nie niweczy jakichkolwiek uprawnień Lisner związanych z nienależytym wykonaniem umowy Stron przez Dostawcę tak przed dniem odstąpienia jak i po tym dniu, w szczególności odstąpienie od umowy Stron  dokonane przez Lisner, nie stanowi okoliczności czy podstawy uzasadniającej uchylenie się Dostawcy od odpowiedzialności odszkodowawczej względem Lisner, co np. dotyczy prawa do kar umownych, o których mowa w umowie Stron  i Ogólnych Warunkach Zakupu.
  6. Odstąpienie od umowy Stron  musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać podstawę odstąpienia wraz z uzasadnieniem.
  7. W razie odstąpienia od umowy Stron z przyczyn, za które Dostawca nie odpowiada, Lisner zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za zrealizowaną część umowy Stron.
  8. Dostawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie/należyte wykonania umowy Stron.
  9. W przypadku odstąpieniaodUmowy przez Lisner  z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Dostawca zapłaci Lisner karę umowną - w wysokości 10% wynagrodzenia netto ustalonego przez Strony. 
  10. W przypadku opóźnienia dostawy, opóźnienia w realizacji usług i opóźnienia w realizacji i wydaniu działa, Dostawca zapłaci Lisner karę umowną - w wysokości  0,5% za każdy tydzień opóźnienia.
  11. W przypadku niedotrzymaniaprzez Dostawcę terminuusunięciawadstwierdzonychwokresiegwarancji(rękojmi), Dostawca zapłaci Lisner karę umowną - w wysokości  500 PLN - za każdy dzień opóźnienia, powyżej terminu ustalonego przez Strony.
  12. W przypadku naruszeniaprzez Dostawcę innych obowiązków określonych w umowie Stron (zamówieniu), Dostawca zapłaci Lisner karę umowną - w wysokości 500 PLN za każdy przypadek stwierdzonego naruszenia; w przypadku gdy Dostawca dopuści się naruszeń zasad BHP, p.poż zapłaci on Lisner 500 PLN za każde naruszenie.
  13. Kary umowne podlegają łączeniu, sumowaniu i kumulowaniu. Odstąpienie przez którąkolwiek ze Stron od umowy Stron (zamówienia) nie uchyla prawa żądania zapłaty kar umownych naliczonych przed odstąpieniem lub z tytułu odstąpienia bądź należnych za działania/ zaniechania mające miejsce przed odstąpieniem.
  14. Zapłata kary umownej przez Dostawcę lub potrącenie przez Lisner kwoty kary umownej z płatności należnej Dostawcy, nie zwalnia Dostawcy z obowiązku ukończenia, realizacji umowy Stron  lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy Stron .
  15. Lisner uprawniony jest potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia należnego Dostawcy, na co Dostawca wyraża zgodę.
  16. Dochodzenie przez Lisner kary umownej (kar umownych), zapłata kary umownej (kar umownych) przez Dostawcę nie pozbawia Lisner możliwości dochodzenia przez niego odszkodowania uzupełniającego, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody,  ponad kwoty ww. kar umownych, na zasadach ogólnych.
  17. Kara umowna będzie płatna na rachunek bankowy Lisner na postawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od otrzymania przez Dostawcę noty obciążeniowej.
 1. Gwarancja i rękojmia Dostawcy
  1. Dostawca akceptując niniejsze Ogólne Warunki Zakupu jednocześnie udziela Lisner gwarancji jakości i rękojmi na dostarczony towar, zrealizowane usługi lub dzieło, na okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy, o ile nie ustalono innego okresu w umowie Stron.  Okres gwarancji biegnie od dnia potwierdzenia przez Lisner dostarczenia towarów, potwierdzenia w protokole odbioru bez zastrzeżeń, realizacji usług i działa.
  2. Dla skuteczności gwarancji nie jest wymagane wydanie odrębnego dokumentu gwarancyjnego. Dostawca zobowiązany jest do wykonywania obowiązków gwarancyjnych na podstawie Ogólnych Warunków Zakupu które w takim przypadku stanowić będą dokument gwarancji w rozumieniu art. 577 § 1 Kodeksu cywilnego, z ewentualnymi zmianami wynikającymi z umowy Stron, a w kwestiach tam nieuregulowanych  - na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, bez żadnych warunków dodatkowych i wyłączeń.
  3. Zgłoszenia reklamacyjne będą składane na adres mailowy wskazany przez Dostawce, jako adres do bieżących kontaktów Stron dla realizacji umowy Stron  lub w tradycyjnej formie pisemnej na adres siedziby Dostawcy.
  4. W przypadku wystąpienia wad, Dostawca na żądanie Lisner niezwłocznie, tj. w czasie 24 godzin, przystąpi do ich usunięcia, na własny koszt w miejscu, w którym rzecz znajduje się w chwili ujawnienia wady oraz zobowiązany jest usunąć wadę w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, od dnia, w którym otrzymał zgłoszenie reklamacyjne, chyba że Strony ustaliły w umowie Stron  inne zasady i terminy usunięcia zgłoszonej wady. Usunięcie wady, polegać może bądź na naprawie (w przypadku działa, usług) bądź na wymianie towaru na nowy, wolny od wad. Dostawca nie może odmówić – odpowiednio - usunięcia wady,  naprawy, wymiany na towaru na wolny od wad nawet, jeśli wymagałoby to nadmiernych kosztów.
  5. Dostawca akceptuje, iż w związku z udzielona gwarancją, w sytuacji, gdy pomimo wezwania, wystosowanego do niego przez Lisner nie usunął wady w wyznaczonym terminie, nie wymienił towaru na wolny od wad, usunął wadę w sposób niewłaściwy, nieskuteczny, Lisner uprawniony będzie, bez żadnych dodatkowych warunków powierzyć usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Dostawcy. Jeśli wady nie będą nadawać się do usunięcia, Lisner ma prawo nabyć nowy towar u innego dostawcy, a kosztami obciążyć Dostawcę (wykonanie zastępcze). Kwoty należne z powyższych tytułów Dostawca zobowiązany będzie zapłacić każdorazowo w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty. W sytuacji usunięcia wad przez inny podmiot niż Dostawca, zgodnie z zapisem powyższym, Lisner nie traci uprawnień gwarancyjnych, a okres gwarancji biegnie w takim przypadku na nowo od daty usunięcia wady, naprawy lub dostarczenia towaru wolnego od wad. Postanowienia punktu 3.3. znajdują odpowiednie zastosowanie. Wszelkie koszty związane z realizacją obowiązków gwarancyjnych, w tym dojazd do i z miejsca  ujawnienia wady, miejsca wykonania obowiązków gwarancyjnych, koszty przesyłek, odbiór, załadunek, rozładunek, ubezpieczenia, dostarczenie rzeczy do usunięcia wady (naprawy), koszty napraw itd., ponosi Dostawca. Dostawca ponosi ryzyko przypadkowej utraty i uszkodzenia rzeczy od momentu wydania jej Dostawcy (przewoźnikowi) w celu realizacji obowiązków gwarancyjnych, aż do momentu ponownego odebrania jej przez Lisner. Wszelkie czynności dotyczące usunięcia wad, naprawy, itd., realizowane przez dostawce w związku ze zgłoszeniem reklamacyjnym, Dostawca ma obowiązek ujawniać i opisywać w szczegółowych raportach z czynności oraz – odpowiednio we właściwej książce serwisowej.
  6. Lisner uprawniony jest skorzystać, wg własnego wyboru, z uprawnień z tytułu gwarancji jak i z tytułu rękojmi, na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym, z wyłączeniem art. 563 Kodeksu cywilnego.
  7. Lisner uprawniony jest dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i/lub z tytułu rękojmi również po upływie okresu gwarancji i /lub okresu rękojmi, o ile przed upływem takiego okresu powiadomił Dostawcę o wadzie.
  8. Gwarancja oraz rękojmia nie naruszają prawa Lisner do dochodzenia wobec  Dostawcy roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości (w tym również poniesionej w wyniku przekroczenia przez Dostawce terminu usunięcia wady) na zasadach ogólnych prawa cywilnego. Niezależnie od uprawnień Lisner z tytułu rękojmi lub gwarancji może on żądać od Dostawcy naprawienia szkody, jakiej doznał z powodu istnienia wady na zasadach ogólnych prawa cywilnego.
  9. W przypadku, gdy towar, elementy działa, objęte byłyby gwarancja producenta lub innego podmiotu niż Dostawca, wraz z wydaniem towaru, działa Dostawca obowiązany jest wydać Lisner kartę gwarancyjną lub inny równoważny dokument wystawiony przez gwaranta, a prawa z tego tytułu przechodzą na Lisner.
 1. Prawo autorskie, prawo własności, poufność
  1. Lisner zastrzega sobie prawo własności oraz wszelkie prawa autorskie do powielania (w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową), wprowadzania do obrotu, użyczania oraz publicznego wystawiania lub udostępniania wszystkich dokumentów stanowiących część umowy Stron , oferty lub zamówienia, w tym rysunków, ilustracji, szczegółowych parametrów wagi i wymiarów oraz próbek. Dokumenty te, w tym również wszelkie ich kopie i duplikaty, należy traktować jako informacje poufne i zwrócić Lisner po zrealizowaniu zamówienia (bez konieczności składania stosownego żądania przez Lisner). Zabrania się wykorzystywania tych dokumentów przez Dostawcę do jakichkolwiek innych celów, czy też w jakikolwiek sposób ich rozpowszechniania.
  2. Produkty wytworzone i oparte na dokumentacji opracowanej przez Lisner, w tym na recepturach
   i specyfikacjach Lisner, nie mogą być wykorzystywane przez Dostawcę we własnym zakresie, ani oferowane lub przekazywane stronom trzecim. Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Lisner wskutek naruszenia powyższego obowiązku.
  3. Dostawca ma obowiązek zachowania poufności wobec wszelkich informacji dotyczących działalności i inicjatyw podejmowanych przez Lisner, w których posiadanie Dostawca wszedł w związku z relacją handlową z Lisner, w szczególności w związku z zawarta umową Stron oraz nie wykorzystywania tych informacji w jakimkolwiek celu. Dostawca ma również obowiązek poinformowania o tym swoich pracowników i wszelkie podmioty współpracujące z Dostawcą przy realizacji umowy Stron.  Informacje wskazane powyżej będą traktowane, jako w pełni poufne i stanowiące tajemnicę w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dostawca oraz Lisner podejmować będą wszelkie możliwe działania w celu zachowania poufności informacji, określonych powyżej, w szczególności poinformują swoich pracowników, osoby wykonujące na ich rzecz jakiekolwiek świadczenia na podstawie umów, o obowiązku zachowania poufności w stosunku do informacji wskazanych w ust. 1 i ust. 2 powyżej, a także o tym, iż jakiekolwiek ujawnienie, upublicznienie lub wykorzystywanie wskazanych informacji niezgodnie z powyższymi zapisami, stanowić będzie naruszenie art. 11 ww. ustawy i podlegać będzie odpowiedzialności karnej z art. 23 tej ustawy.
  4. W celu realizacji warunku poufności informacji, Dostawca oraz Lisner zobowiązują się do zapewnienia należytego i bezpiecznego przechowywania dokumentacji związanej z realizacją umowy Stron i współpracy Stron.
  5. W wypadku udostępnienia danych poufnych informacji innym podmiotom przez Dostawcę bez zgody Lisner, Dostawca zapłaci karę umowną w wysokości 20.000 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych) za każdorazowe naruszenie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia stosownego wezwania.
  6. Lisner ma prawo ujawnić przedsiębiorstwom powiązanym z Lisner wszelkie dokumenty i informacje oraz dane wynikające ze stosunków prawnych dotyczących relacji handlowych z Dostawcą. Nadto, Lisner jest także uprawniony ujawnić wszelkie dokumenty, informacje oraz dane dalej wskazanym osobom trzecim, które wykonują jakiekolwiek czynności na rzecz Lisner lub przedsiębiorstw z nim powiązanych w powyższym rozumieniu, w tym zwłaszcza: biegłym rewidentom, radcom prawnym, adwokatom, notariuszom oraz pracownikom instytucji finansowych i kredytowych w zakresie niezbędnym do wykonania przez te osoby powierzonych im zadań, wynikających z funkcji, jaką pełnią oraz przepisów prawa. Przez przedsiębiorstwa powiązane należy rozumieć osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej należące do koncernu Theo Müller S.e.c.s.
 1. Warunki płatności
  1. Wynagrodzenie należne Dostawcy określone zostanie w umowie Stron.  Wynagrodzenia, o ile Strony nie określą inaczej, ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty Dostawcy związane z wykonaniem umowy Stron, w tym zysk, koszt prac, zapewnienia usług, personelu, w szczególności koszty zakwaterowania, podróży, ubezpieczenie, dokumentacji, wsparcia technicznego w okresie rękojmi oraz gwarancji, opłaty urzędowe, koszty zakupu materiałów potrzebnych dla realizacji przedmiotu umowy, a także wszelkie inne koszty, zwyczajowo ponoszone przy wykonywaniu tego typu umów lub takie, które doświadczony i profesjonalny podmiot mógł i powinien przewidzieć, uwzględnić przy określaniu wynagrodzenia. Jakiekolwiek niedoszacowanie, zmiana stosunków lub inne sytuacje lub działania, zaniechania Dostawcy nie tworzą po jego stronie prawa do żądania podwyższenia wynagrodzenia lub kierowania wobec Lisner jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
  2. Po wykonaniu przedmiotu umowy, Dostawca wystawi fakturę VAT na ustaloną umownie kwotę wynagrodzenia. O ile w umowie Stron to wskazano, Dostawca może wystawiać faktury częściowe dla płatności pośrednich. Faktura powinna w szczególności zawierać: wskazanie numeru/oznaczenia umowy Stron (zamówienia), nazwę towaru/usługi/działa, numer NIP Dostawcy, warunki i termin płatności zgodny z warunkami określonymi przez Strony w umowie Stron (zamówieniu).
  3. O ile umowa Stron wyraźnie nie stanowi inaczej, wynagrodzenie podane w umowie Stron  jest wynagrodzeniem netto, do którego Dostawca doliczy podatek od towarów i usług VAT w stawce obowiązującej według stanu na dzień wystawienia faktury z zgodnie z umową Stron. Wszelkie konsekwencje wynikłe z zastosowania przez Dostawcę nieprawidłowej stawki podatku VAT bądź nieprawidłowego jej określenia lub naliczenia, obciążają Dostawcę, który obowiązany jest na pierwsze żądanie  Lisner pokryć wszelkie wynikłe z tego szkody lub straty, uwzględnieniem sankcji, kar, odsetek lub podobnych, nałożonych bądź żądanych od Lisner przez właściwe organy podatkowe lub inne służby państwowe, z uwzględnieniem kosztów prawnych, sądowych, administracyjnych lub o podobnym charakterze, z tego wynikłych.
  4. Wynagrodzenie, wyliczane w zgodzie z postanowieniami umowy Stron określone zostanie w treści odpowiedniej faktury VAT, która będzie wystawiona po zakończeniu odbioru wszystkich dostaw objętych umową Stron (zamówieniem), albo częściowo po dokonaniu określonej części dostaw, stosowne do ustaleń w umowie Stron, przy czym gdyby takich ustaleń nie było wystawiana jest jedna faktura po wykonaniu całości przedmiotu umowy i po jego odbiorze.
  5. Wynagrodzenie zostanie przez Lisner zapłacone po zrealizowaniu przez Dostawcę dostaw, usług lub wydaniu Lisner działa, zgodnie z umową Stron  oraz potwierdzeniu dostawy, zrealizowanych usług, odbiorze działa przez Lisner bez zastrzeżeń, tj. przez złożenie podpisu osoby upoważnionej przez Lisner na stosownych dokumentach przewozowych (list przewozowy/CMR), a w przypadku braku takowych dokumentów przewozowych i w przypadku potwierdzenia realizacji usług i odbioru działa – na dokumencie WZ lub protokole odbioru bez zastrzeżeń, przy uwzględnieniu zapisów punktu 3.10 i 3.12 powyżej.
  6. Płatność faktury wystawionej przez Dostawcę będzie  realizowana przez Lisner w terminie minimum 30 dni od daty otrzymania, prawidłowo wystawionej, faktury VAT przez Lisner, przelewem, o ile Strony nie postanowią inaczej w umowie Stron. Datą realizacji płatności jest data uznania rachunku bankowego Dostawcy. Płatność wynagrodzenia Dostawcy następować będzie na jego rachunek bankowy wskazany w wystawionej przez Dostawcę fakturze. Zapłata wynagrodzenia nastąpi wyłącznie na rachunek bankowy widniejący na białej liście podatników VAT prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, a znajdującej się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. W przypadku, gdy rachunek bankowy Dostawcy nie został umieszczony na ww. liście, Zamawiający wstrzyma się z zapłatą wynagrodzenia do czasu pojawienia się na białej liście i okoliczność ta nie będzie oznaczała opóźnienia czy zwłoki w zapłacie.
  7. Lisner wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w drodze elektronicznej. Faktury będą w takim przypadku wysyłane w formie pliku PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: e-faktura@lisner.com.pl i nie będą wymagały podpisu wystawcy.
  8. Faktury VAT oraz inne dokumenty rachunkowe i księgowe będą zgodne z odpowiednimi wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, którym podlegają dostawy towarów lub wykonanie usług.
  9. Dostawca przez wystawienie faktury oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia i przyjmowania faktury VAT.
  10. W przypadku, gdy ze względu na rodzaj dostarczonych towarów, realizowanych usług czy działa, wymagany jest montaż, uruchomienie, przeprowadzenie prób funkcjonalnych urządzeń, itp., to wystawienie faktury przez Dostawcę i  termin płatności o którym mowa w art. 8.6. nie może nastąpić wcześniej niż dokonanie przez Lisner protokolarnego końcowego odbioru dostarczonego towaru, zrealizowanych usług czy działa, bez żadnych zastrzeżeń i uwag, co warunkuje możliwość wystawienia przez Dostawcę faktury.   

  

 1. Miejsce realizacji dostawy, jurysdykcja, prawo właściwe
  1. Miejscem realizacji wszystkich zobowiązań wynikających z postanowień umownych jest miejsce
   o którym mowa w punkcie 3.4. Dostawa realizowana jest przy uwzględnieniu warunków DDP Incoterms wersja 2020.
  2. Wszelkie spory związane z realizacją umowy Stron rozstrzygane będą przez polski sąd powszechny, miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Lisner.
  3. W sprawach nieuregulowanych w Ogólnych Warunkach Zakupu, umowie Stron zastosowanie maja przepisy prawa polskiego, w  szczególności Kodeks cywilny. Wyłącza się stosowanie  Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r.
 1. Podwykonawstwo
  1. O ile postanowienia umowy Stron nie stanowią inaczej, Dostawca nie może powierzyć wykonania całości albo części przedmiotu umowy podwykonawcy bez uprzedniej zgody Lisner, wyrażonej w formie pisemnej do rygorem nieważności.
  2. W przypadku powierzenia przez Dostawcę wykonania całości bądź części przedmiotu umowy podwykonawcy, nie powstaje żaden stosunek prawny ani zobowiązanie pomiędzy Lisner, a tym podmiotem i Lisner nie jest zobowiązany do wypłaty temu podmiotowi jakichkolwiek należności z tego tytułu.
  3. W przypadku wyrażenia przez Lisner zgody na powierzenie przez Dostawce wykonania całości bądź części przedmiotu umowy podwykonawcy, Dostawca odpowiada za działania takiego podwykonawcy, jak za działania własne.
 1. Zabezpieczenie. Postanowienia końcowe
  1. Dla zabezpieczenia wykonania i należytego wykonania umowy Stron oraz roszczeń Lisner z tytułu rękojmi i gwarancji,Dostawca wnosi na rzecz Lisner – wg indywidualnych ustaleń Stron, zabezpieczenie:
 1. w formie gotówkowej - kaucję zabezpieczającą w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia netto, określonego w umowie Stron, płatnej na rachunek bankowy Lisner:  w terminie do 7 dni od zawarcia umowy Stron, bądź też – wg ustaleń Stron - kwoty wnoszone tytułem ww. zabezpieczenia stanowić będą 5% wartości każdej z faktury VAT wystawianej przez Dostawcę. Przy czym, celem uniknięcia wątpliwości, Strony przyjmują, że wartość kaucji zabezpieczającej, o której mowa powyżej, ustalona będzie przy zastosowaniu zasady zaokrąglania kwot do pełnych złotych, tj. końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszących 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Niewykorzystana kaucja zabezpieczająca, o której mowa powyżej, zostanie zwrócona Dostawcy na jego wniosek, w kwocie nominalnej w terminie do 30 dni od daty upływu terminu rękojmi i gwarancji. Dostawca zobowiązany jest wskazać Lisner na piśmie aktualne dane i numer rachunku bankowego.

 1. w formie bezgotówkowej  - gwarancję bankową lub gwarancję ubezpieczeniową, ze wskazaną kwotą zabezpieczenia w wysokości (wartości) nie mniejszej niż kwota, o której mowa w punkcie 1 powyżej.

W przypadku wnoszenia zabezpieczeniawykonania i należytego wykonania Umowy oraz roszczeń Lisner z tytułu rękojmi i gwarancji,w innej formie niż gotówkowej, dokument poświadczający gwarancję bankową lub gwarancję ubezpieczeniową powinien obejmować, w szczególności: okres rękojmi i gwarancji powiększony o 15 dni, być bezwarunkowy, nieodwołalny i płatny na pierwsze żądania, zostać przedstawiony do pisemnej akceptacji przez Lisner. Oryginał ww. dokumentu gwarancyjnego, o którym mowa powyżej, potwierdzającego posiadane (wniesienie) ww. zabezpieczenie, w innej formie niż gotówkowej, Dostawca złoży Zamawiającemu w terminie 7 dni od zawarcia umowy Stron. Lisner zwróci oryginał dokumentu gwarancyjnego Dostawcy po upływie okresu, na jako zostało ustalone ww. zabezpieczenie.  W przypadku przesunięcia terminu wykonania  umowy Stron (niezależnie od tego, z jakiej przyczyny nastąpiło przesunięcie terminu) lub zmiany wynagrodzenia Dostawcy, Dostawca ma obowiązek dostarczenia nowego dokumentu gwarancyjnego, potwierdzającego posiadanie (wniesienie) ww. zabezpieczenia, w dniu podpisania aneksu do umowy Stron.

Lisner jest uprawniony do skorzystania z zabezpieczenia w każdym przypadku, kiedy Dostawca nie wykonuje obowiązków wskazanych w umowie Stron lub wykonuje je w sposób nienależyty. Z udzielonego przez Dostawcę zabezpieczenia Lisner ma prawo potrącić wszelkie roszczenia, jakie przysługują mu na podstawie umowy Stron.

W okresie realizacji umowy Stron oraz w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji, Dostawca zobowiązuje się pisemnie zawiadomić Lisner, w terminie 7 dni od zdarzenia/pozyskania informacji, o:

 • zmianie siedziby, firmy, adresu do doręczeń Dostawcy,
 • złożeniu przez Dostawcę wniosku o ogłoszeniu jego upadłości lub wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego, dotyczącego Dostawcy,
 • złożeniu wniosku przez Dostawcę o ogłoszeniu likwidacji,
 • zawieszeniu działalności przez Dostawcę.
  1. Dostawca jest zobowiązany do posiadania przez cały okres realizacji umowy Stron  aktualnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z określoną suma gwarancyjna nie niższą niż wartość ustalonego umowa Stron wynagrodzenia Dostawcy. Dostawca jest zobowiązany do przedstawienia każdorazowo na życzenie Lisner i w terminie przez niego wskazanym, polisę ubezpieczeniową, potwierdzającą umowę ubezpieczenia, o którym mowa powyżej.  Dostawca ponosi wszelką odpowiedzialność wobec Lisner i osób trzecich za wszelkie szkody w mieniu, zdrowi lub życiu wyrządzone przez Dostawcę, jego pracowników lub inne osoby, działające w jego imieniu w związku z realizacją umowy Stron. W przypadku zgłoszenia tego rodzaju roszczeń wobec Lisner, Dostawca zwolni Lisner z odpowiedzialności a w razie braku takiej możliwości pokryje wszelkie koszty poniesione przez Lisner z tego tytułu.
  2. Dostawca zobowiązuje się do prowadzenia działalności i realizacji umowy Stron z zachowaniem norm etycznych i uczciwości zawodowej, do przestrzegania regulaminów i zasad organizacyjnych obowiązujących w Lisner, w tym przepisów przeciwpożarowych, przepisów BHP, przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto Dostawca realizując umowę Stron zobowiązuje się przestrzegać przepisy regulujące zagadnienia dotyczące ochrony środowiska, dbałości o środowisko naturalne, w tym również w zakresie gospodarki odpadami. Dostawca odpowiedzialny jest za należyte zagospodarowanie odpadów powstałych w związku z realizacja umowy Stron, stosownie do obowiązujących przepisów prawa. Wszelkie osoby realizujące dostawę, usługi, dzieło w imieniu Dostawcy, które przebywać będą na terenie zakładu Lisner mają obowiązek posiadania aktualnej książeczki do badań do celów sanitarno – epidemiologicznych (książeczka sanepidu).
  3. W koniecznych przypadkach, Lisner i Dostawca wyznaczą i wskażą w umowie Stron  przedstawicieli Stron, tj. osoby do bieżących kontaktów w trakcie i w celu realizacji umowy Stron , udzielania wzajemnych informacji, czynienia ustaleń, wyjaśnień, w kwestiach technicznych, wykonawczych, itd. Zmiana ww. osób nie stanowi zmiany umowy Stron. O zmianie ww. osób Strony informować się będą pisemnie lub formie korespondencji mailowej. Ustalenia ww. osób nie dotyczą jednak treści umowy Stron, która to może zostać zmieniona przez Strony, czy też uzupełniona, jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przy uwzględnieniu zasad reprezentacji.
  4. Przekazanie przez Dostawcę realizacji umowy Stron osobom trzecim, w tym cesja praw i obowiązków z nich wynikających, wymaga uprzedniej zgody Lisner na piśmie.
  5. Całkowita lub częściowa utrata ważności, nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu, umowy Stron, , nie narusza ważności pozostałych postanowień ww. dokumentów. W takim wypadku Strony mają obowiązek zastąpienia nieważnego postanowienia nowym postanowieniem, którego cel jest w jak największym stopniu zbliżony do postanowienia, które utraciło ważność. W przypadku sprzeczności jakiegokolwiek postanowienia Ogólnych Warunków Zakupu, umowy Stron z bezwzględnie obowiązującym przepisem prawa, takie postanowienie uważane będzie za niezastrzeżone, a w jego miejsce stosuje się bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
  6. Wszelkie zmiany niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu, zmiany umowy Stron, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Powyższe postanowienie ma również zastosowanie w przypadku zniesienia wymogu dotyczącego formy pisemnej.
  7. Wszelkie zawiadomienia lub pozostałą korespondencję związaną z realizacją umowy Stron należy przekazywać w formie pisemnej lub elektronicznej, przy wykorzystaniu służbowych adresów mailowych Stron, o ile Strony nie postanowią inaczej.
  8. Na podstawie art. 4c Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, Lisner oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
  9.   Nieskorzystanie przez Lisner z jakiegokolwiek uprawnienia danego mu w Ogólnych Warunkach Zakupu, umowie Stron,  bądź na mocy przepisu prawa nie będzie uważane za zrzeczenie się przez Lisner tego uprawnienia. Ogólne Warunki Zakupu sporządzone są w języku polskim; w przypadku stosowania innych wersji językowych Ogólnych Warunków Zakupu oraz wystąpienia ewentualnych rozbieżności pomiędzy wersjami, decydujące znaczenie interpretacyjne ma wersja Ogólnych Warunków Zakupu w języku polskim.
  10. Ogólne Warunki Zakupu wraz z załącznikami zamieszczone są na stronie internetowej Lisner www.lisner.pl i pozostają tam do ciągłego wglądu i do zapoznania się dla każdej zainteresowanej osoby.
  11. Ogólne Warunki Zakupu wchodzą w życie z dniem 30 czerwca 2021 r. i mają zastosowanie do wszelkich umów Stron  zawieranych przez Lisner po tej dacie.