KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNA Z RODO DO STOSOWANIA W PRZYPADKU DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka pod firmą Lisner Poznań spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-479) przy ul. Strzeszyńskiej 38/42, zwana dalej Administratorem.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo, pisząc na adres e-mail: rodo@lisner.com.pl; telefonicznie, pod numerem 61 849 55 01 oraz korespondencyjnie, na adres: ul. Strzeszyńska 38/42, 60-479 Poznań z dopiskiem „IOD”.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla celów marketingowych przesyłania informacji handlowych na wskazany adres e-mail lub/i numer telefonu w zależności od zakresu udzielonej zgody.
 4. Podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowią:
 1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – udzielona przez Pana/Panią zgoda na przesyłanie informacji handlowych, w tym na okresowe przesyłanie newslettera oraz
 2. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratora jakim jest marketing bezpośredni.
 1. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji wyżej wymienionych celów Administratora oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Pana/Pani dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem
  i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec ich przetwarzania, bądź też wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do utrzymywania kontaktów z Administratorem i otrzymywania informacji handlowych zgodnie z zakresem udzielonej zgody.
 4. W sytuacjach wskazanych przepisami RODO przysługuje Panu/Pani:
 1. prawo dostępu do danych;
 2. prawo żądania sprostowania danych;
 3. prawo do usunięcia danych;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania;
 5. prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych
  z Pana/Pani szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO;
 6. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO – prawo do wycofania takiej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem;
 7. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein lub do organizacji międzynarodowej.
 2. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym
  w formie profilowania), mogący wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pana/Pani sytuację.